BIP UM Hajnówka

Materiały na XVII sesję w dniu 18 lipca 2016r.

Materiały na XVII sesję w dniu 18 lipca 2016r.

Hajnówka, dnia 13.07.2016 r

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.6.2016

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję obrady XVII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 18 lipca 2016 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka

  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Uwaga

Wersja papierowa znajduje się do wglądu w Referacie Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Hajnówka – Urząd Miasta pokój 209 .


Data wytworzenia: 2016-07-13 21:16 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2016-07-13 21:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska