BIP UM Hajnówka

Materiały na XX sesję Rady Miasta Hajnówka w dniu 28 września 2016r.

Materiały na XX sesję Rady Miasta Hajnówka w dniu 28 września 2016r.

Hajnówka, dnia 14.09.2016 r
Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.9.2016

Radni Rady Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję obrady XX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 28 września 2016 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 ( sala Nr 12 parter).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Miasta Hajnówka.
 4. Interpelacje.
 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 9 lipca 2016 do 9 września 2016 r.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce dot. bezpieczeństwa w mieście Hajnówka – miejska mapa zagrożeń.
 7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce dot. aktualnej sytuacji i zagrożenia rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń, wymogów bioasekuracji oraz przepisów prawa w sprawie ASF.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2016 r.
 9. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka  z kontroli Przedszkola Samorządowego nr 1 w Hajnówce w zakresie działalności statutowej i finansowej za rok 2015.
 10. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka  z kontroli działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2015 r w zakresie zasad oraz procedur stosowanych przy sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek miejskich, stosowania kryteriów, sposobu oraz trybu powoływania członków rad nadzorczych spółek miejskich.
 11. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta .
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  a) udzielenia pomocy finansowej,
  b) zmian w budżecie miasta na 2016 rok,
  c) powierzenia Gminie Miejskiej Hajnówka zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 13. Wolne wnioski zapytania.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

20 września 2016r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu  Rady Miasta Hajnówka - godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.
21 września 2016 r. - Komisja Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka - godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.
22 września  2016 r. - Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka - godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.


Data wytworzenia: 2016-09-15 16:19 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2016-09-15 16:19 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-15 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk