BIP UM Hajnówka

Materiały na XXII sesję w dniu 30 listopada 2016r.

Materiały na XXII sesję w dniu 30 listopada 2016r.

Hajnówka, dnia 16.11.2016 r

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.11.2016

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579) zwołuję obrady XXII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 listopada 2016 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka przy ulicy Aleksego Zina 1 (sala nr 12 parter)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta Hajnówka.

  4. Interpelacje.

  5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 8 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r.

  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2015/2016.

  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

b) wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego.

  1. Wolne wnioski zapytania.

  2. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

  3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

22 listopad 2016r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

23 listopad 2016 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

24 listopad 2016 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.


Data wytworzenia: 2016-11-17 07:51 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2016-11-17 07:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska