BIP UM Hajnówka

Materiały na XXIX sesję w dniu 25 września 2013 r.

Materiały na XXIX sesję w dniu 25 września 2013 r.

Hajnówka, dnia 11 września 2013 r.

Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.6.2013

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 25 września 2013 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka /sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Interpelacje.
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 11.06.2013 r. do dnia 11.09.2013 r.
6. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Hajnówka za I półrocze 2013 roku.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 a/ zmian w budżecie miasta na 2013 rok,
 b/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013-2024,
 c/ uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,
 d/ programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Hajnówka,
 e/ zakazu handlu poza miejscami wyznaczonymi.
9. Wolne wnioski zapytania.
10. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

Terminy posiedzeń komisji branżowych:

  • 17.09.2013 r. godz. 14.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu: sala Nr 211 Urzędu Miasta
  • 18.09.2013 r. godz. 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej: sala nr 211 Urzędu Miasta
  • 19.09.2013 r. godz. 14.00 – Komisja Spraw Społecznych: sala Nr 211 Urzędu Miasta

Przypominam, że sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze i opinię RIO w tej sprawie otrzymaliście Państwo w mailu z dnia 27.08.2013 r.


Data wytworzenia: 2013-09-12 08:51 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2013-09-12 08:51 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2013-09-12 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk