BIP UM Hajnówka

Materiały na XXIX sesję w dniu 28 czerwca 2017r.

Materiały na XXIX sesję w dniu 28 czerwca 2017r.

Hajnówka, dnia 9 czerwiec 2017 r.


Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.05.2017
 

Radni Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579,poz.1948, z 2017 r. poz.730, poz. 935) zwołuję obrady XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 28 czerwca 2017 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 11 kwietnia 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

 6. Skarga mieszkanki miasta Hajnówka na Burmistrza Miasta Hajnówka i Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – rozpatrzenie i podjęcie uchwały.

 7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2016 rok.

 8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2016 rok.

 9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta za 2016 rok.

 10. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w ramach "ustawy krajobrazowej" – informacja.

 11. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok".

 12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2016 rok.

 13. Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach udzielonych w 2016 roku.

 14. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2016 rok.

 15. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 rok.

 16. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.

 17. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,

  2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka,

  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  4. udzielenia pomocy finansowej Gminie Hajnówka,

  5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Białowieża,

  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2017-2027,

  7. zmian w budżecie miasta na 2017 rok,

  8. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania nazwy ulicy,

  9. w sprawie nazwy ulicy,

  10. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,

  11. wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego,

  12. upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówka do złożenia wniosku aplikacyjnego,

  13. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. Warszawskiej.

 19. Wolne wnioski zapytania.

 20. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 21. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

20 czerwiec 2017 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

21 czerwiec 2017 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

22 czerwiec 2017 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 14.00 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.


Data wytworzenia: 2017-06-13 01:15 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2017-06-13 01:15 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-13 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk