BIP UM Hajnówka

Materiały na XXVI sesję w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Materiały na XXVI sesję w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Hajnówka, dnia 10.04.2013 r.


Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.3.2013    

                                                         Mieszkańcy Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXVI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 kwietnia 2013 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka – sala Nr 12  przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce.                                      

 

Porządek obrad:                                                                                                               

1.Otwarcie sesji.                                                                                                                

2.Przyjęcie porządku obrad.                                                                                                 

3.Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Hajnówka .                                

4.Interpelacje.                                                                                                               

5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 9.03.2013 r. do 08.04.2013 r.                                                                                                                                 

6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce za 2012 rok.                                                                                                              

7.Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Miejskiej Hajnówka.                                                                                                                          

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
A/
Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka,
B/
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka,
C/
Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
D/
Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
E/
Emisji obligacji,
F/
Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013-2024,
G/
Zmian w budżecie miasta na 2013 r..
9.Wolne wnioski zapytania.                                                                                       

10.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.                             

11.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady
Alla Gryc
 

Terminy posiedzeń komisji branżowych:
16 kwiecień  2013 r.godz.14.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu – sala Nr 211 Urzędu Miasta
18 kwiecień  2013 r.godz.14.00 – Komisja Spraw Społecznych sala Nr 211 Urzędu Miasta
18 kwiecień 2013 r.godz. 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej - Sala ŚLUBÓW Urzędu Miasta


Data wytworzenia: 2013-04-12 15:37 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2013-04-12 15:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-04-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska