BIP UM Hajnówka

Materiały na XXVII sesję w dniu 22 luty 2017r.

Materiały na XXVII sesję w dniu 22 luty 2017r.

Hajnówka, dnia 14 marzec 2017 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.03.2017

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579) zwołuję obrady XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 29 marca 2017 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 4 luty 2017 r. do 9 marca 2017 r.

 6. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z kontroli rozliczeń dotacji przyznawanych z budżetu gminy organizacjom pozarządowym.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2017 rok,

  2. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2017 rok,

  3. zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

  4. likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce,

  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Hajnówka - dla terenów położonych w rejonie ul. Słowackiego",

  6. określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli  prowadzonych przez miasto Hajnówka, które będą brane pod uwagę na  drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za  każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

  7. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na  rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej szkół podstawowych  prowadzonych przez miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych  poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów  niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium,

  8. zmiany nazwy ulicy, ( z Pawła Findera na Fabryczna 4),

  9. zmiany nazwy ulicy, ( z Małgorzaty Fornalskiej na Fabryczna 5),

  10. zmiany nazwy ulicy, ( z Władysława Hibnera na Fabryczna 6),

  11. zmiany nazwy ulicy, ( z Władysława Kniewskiego na Fabryczna 7),

  12. zmiany nazwy ulicy, ( z Henryka Rutkowskiego na Fabryczna 8),

  13. zmiany nazwy ulicy. ( z Janka Krasickiego na Fabryczna 9).

 8. Wolne wnioski zapytania.

 9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

20 marzec 2017 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

22 marzec 2017 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

23 marzec 2017 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-03-15 09:48 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2017-03-15 09:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska