BIP UM Hajnówka

Materiały na XXVIII sesję w dniu 26 kwietnia 2017r.

Materiały na XXVIII sesję w dniu 26 kwietnia 2017r.

Hajnówka, dnia 10 kwiecień 2017 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.04.2017

Radni Rady Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579,poz.1948, z 2017 r. poz.730) zwołuję obrady XXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 26 kwietnia 2017 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).


 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 10 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r.

 6. Skarga mieszkanki miasta Hajnówka na Burmistrza Miasta Hajnówka i Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – rozpatrzenie i podjęcie uchwały.

 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r.

 8. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2016 r. dla Gminy Miejskiej Hajnówka.

 9. Ocena stanu funkcjonowania innych zasobów mieszkaniowych będących na terenie miasta Hajnówka.

 10. Energetyka cieplna na terenie Miasta Hajnówka -analiza funkcjonowania PEC, stan realizacji planu zaopatrzenia w ciepło,plany inwestycyjne.

 11. Realizacja dalszego etapu wymiany oświetlenia w mieście.

 12. Wybór Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka.

  1. określenie i przyjęcie zasad wyboru,

  2. powołanie komisji skrutacyjnej,

  3. zgłaszanie kandydatów,

  4. przeprowadzenie głosowania tajnego,

  5. podanie przez komisje skrutacyjną wyników wyborów,

  6. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka.

 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej,

  2. zmian w budżecie miasta na 2017 rok,

  3. przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok,

  4. przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2017-2021,

  5. przyjęcia przez Gminę Miejską Hajnówka zadania publicznego z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Hajnówka,

 14. Wolne wnioski zapytania.

 15. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

18 kwiecień 2017 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

19 kwiecień 2017 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

20 kwiecień 2017 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.


Data wytworzenia: 2017-04-12 20:52 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2017-04-12 20:52 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-12 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk