BIP UM Hajnówka

Materiały na XXX sesję w dniu 16 sierpnia 2017r.

Materiały na XXX sesję w dniu 16 sierpnia 2017r.

Hajnówka, dnia 1 sierpnia 2017 r.

Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.06.2017

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz.1948, z 2017 r. poz.730, poz. 935) zwołuję obrady XXX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 16 sierpnia 2017 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).
Porządek obrad:

    1. Otwarcie sesji.
    2. Przyjęcie porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka.
    4. Interpelacje.
    5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 10 czerwca 2017 r. do 28 lipca 2017 r.
    6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

        - zmian w budżecie miasta na 2017 r.,

        - przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka,

        - wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Hajnówka na potrzeby działalności gospodarczej pn. "Hajnowskie Biuro Kredytowe i Usług Płatniczych" prowadzonej przez firmę

          AgSam  Finance&Consulting Agnieszka Aidat w Hajnówce.

    7. Wolne wnioski zapytania.
    8. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
    9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

8 sierpień 2017 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.
9 sierpień 2017 r.  - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.
10 sierpień  2017 r.  - Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

Uwaga
dot. pkt. 6 b - z uwagi na wielkość materiału przekazana została Państwu wersja elektroniczna (Wersja papierowa programu znajduje się  do wglądu  w Biurze Rady Miasta ).


Data wytworzenia: 2017-08-03 09:02 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2017-08-03 09:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-04 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk