BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXI sesję w dniu 27 listopada 2013 r.

Materiały na XXXI sesję w dniu 27 listopada 2013 r.

Hajnówka, dnia 14.XI.2013 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.8.2013

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 poz. 645) zwołuję obrady XXXI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 listopada 2013 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka/ sala nr 12 – parter /przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Hajnówka.

4. Interpelacje.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia15.X.2013 r.do dnia 8.XI.2013r.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmiany w budżecie miasta na 2013 rok,

b/ ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości,

c/ zniesienia statusu pomnika przyrody,

d/ ustalenia cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce,

e/ uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014rok,

f/ ustalenia przebiegu drogi gminnej,

g/ zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy

h/ zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy

i/ zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy.

8. Wolne wnioski zapytania.

9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

 

Terminy posiedzeń komisji branżowych:

19.11.2013 r. godz. 14.30 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu – sala Nr 211 Urzędu Miasta

20.11.2013 r. godz. 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej- sala nr 211 Urzędu Miasta

21.11.2013 r. godz. 14.00 – Komisja Spraw Społecznych sala Nr 211 Urzędu Miasta


Data wytworzenia: 2013-11-14 18:27 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2013-11-14 18:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-11-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska