BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXIII sesję w dniu 22 stycznia 2014 r.

Materiały na XXXIII sesję w dniu 22 stycznia 2014 r.

Hajnówka, dnia 15.01.2014 r.
Rada Miasta Hajnówka


BRM.0002.1.2014    

 
 Radni Rady Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318) zwołuję obrady XXXIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień  22 stycznia 2014 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka  / sala nr 12 – parter/  przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.                                                                                                                      

2.Przyjęcie porządku obrad.  

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka „Pomoc gminy miejskiej Hajnówka w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
b/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
c/ określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

4.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

 


Data wytworzenia: 2014-01-15 14:58 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-01-15 14:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska