BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXIV sesję w dniu 19 luty 2014 r.

Materiały na XXXIV sesję w dniu 19 luty 2014 r.

Hajnówka, dnia 06.02.2014 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.2.2014


Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 19 lutego 2014 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka /sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.    

3.Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miasta Hajnówka.      

4. Interpelacje. 

5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 6 grudnia 2013 r. do 3 lutego 2014 r.                                               

6.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.  

7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka za rok 2013.

8.Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce:
a/ przedstawienie informacji Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 28 stycznia 2014 r. na zlecenie Rady Miasta Hajnówka w sprawie skargi,
b/ rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkańca.

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a/zmieniająca uchwałę w sprawie  uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Hajnówce,
b/upoważnienia Burmistrza Miasta do podpisania zobowiązań wekslowych zabezpieczających planowaną do zaciągnięcia pożyczkę,                           
c/upoważnienia Burmistrza Miasta do przyjęcia dotacji.

10.Wolne wnioski zapytania.

11.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.   

12.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady

Alla Gryc


Terminy posiedzeń komisji branżowych:

11 luty 2014 r. godz. 12.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu - sala Nr 211 Urzędu Miasta

12 luty 2014 r. godz. 14.00 – Komisja Polityki Gospodarczej - sala nr 211 Urzędu Miasta

13 luty 2014 r. godz. 14.00 – Komisja Spraw Społecznych sala Nr 211 Urzędu Miasta


Data wytworzenia: 2014-02-06 20:08 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-02-06 20:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-02-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska