BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXV sesję w dniu 27 grudnia 2017r.

Materiały na XXXV sesję w dniu 27 grudnia 2017r.

Hajnówka, dnia 11.12.2017 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.11.2017

Radni Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875) zwołuję obrady XXXV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 grudnia 2017 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 11 listoada 2017 r. do dnia 4 grudnia 2017 r.

 6. Skarga na Burmistrza Miasta Hajnówka – rozpatrzenie i podjęcie uchwały.

 7. Dr Kazimierz Ptaszyński (1935-1943) - prezentacja sylwetki i działalności w służbie zdrowia.

 8. Informacja z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z kontroli rozliczeń dotacji przyznawanych z budżetu gminy organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 9. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2012-2016 z perspektywą do 2019 r. za lata 2014-2016.

 10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka:

a) określenie i przyjęcie zasad wyboru,

b) powołanie komisji skrutacyjnej,

c) zgłaszanie kandydatów,

d) przeprowadzenie głosowania tajnego,

e) podanie przez komisje skrutacyjną wyników wyborów,

f)podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka.

 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2017 rok,

  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2017-2027,

  3. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej,

  4. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,

  5. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,

  6. uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2018,

  7. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2027,

  8. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka,

  9. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

  10. programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026,

  11. uzupełnienia składu komisji rewizyjnej,

  12. wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 2. Wolne wnioski zapytania.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Projekty uchwał wymienione w pkt. 11 f,g zostały przekazane pismem oznaczonym BRM.0004.402017 z dnia 17.11.2017 r. Oraz przekazane na skrzynki e-mailowe (17.11.2017)

Projekty uchwał dot. pkt.10f,11 k,l będą przedstawione po dokonaniu wyboru przez Radę Miasta na sesji .

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

19 grudzień 2017 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala ślubów Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

20 grudzień 2017 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala ślubów Urzędu Miasta Hajnówka (parter)..

21 grudzień 2017 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 16.00 sala ślubów Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-12-12 11:49 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2017-12-12 11:49 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska