BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXVII sesję w dniu 21 luty 2018r.

Materiały na XXXVII sesję w dniu 21 luty 2018r.

Hajnówka, dnia 07.02.2018 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.2.2018

Radni Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuję obrady XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 21 lutego 2018 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Wręczenie zaświadczenia Pani Walentynie Pietroczuk.

 4. Złozenie ślubowania przez Panią Walentynę Pietroczuk,

 5. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka.

 6. Interpelacje.

 7. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 5 grudnia 2017 r. do dnia 6 lutego 2018 r.

 8. Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorzadu terytorialnego.

 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym dotyczącym upamiętnienia żołnierzy podziemia antykomunistycznego z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,

  2. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Hajnówka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

  3. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Hajnówka ,

  4. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku,

  5. zmiany uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej,

  6. uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,

  7. sprawie przystąpienia do Programu „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  8. powołania Pani Walentyny Pietroczuk w skład Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka,

  9. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2018 r.,

  10. udzielenia pomocy finansowej,

  11. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  12. zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

  13. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2027.

 11. Wolne wnioski zapytania.

 12. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

13 luty 2018 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka ( II piętro)

13 luty 2018 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka ( parter )

15 luty 2018 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.00 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka ( II piętro)

 

UWAGA

Projekt uchwały dot. pkt. 10h przygotowano zgodnie z pisemną deklaracją Pani Walentyny Pietroczuk

Projekt uchwały dot. pkt 10 i przygotowano w uzgodnieniu z Komisją Rewizyjną


Data wytworzenia: 2018-02-08 13:45 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-02-08 13:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska