BIP UM Hajnówka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

ul. 11 Listopada 24

Przyjmujemy interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

www.mops-hajnowka.pl

https://mops-hajnowka.bip.gov.pl/

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce realizuje zadania w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obsługujemy miasto Hajnówka liczące 20.457 mieszkańców. W ośrodku zatrudnionych jest 40 pracowników. Dyrektorem MOPS jest Pan Mariusz Iwaniuk.

 

Miasto Hajnówka podzielone jest na 9 rejonów działania.

WYKAZ REJONÓW

Rejon I

Ewa Ostaszewska
Armii Krajowej od Policji, Kolejki Leśne, Celna, 11-go Listopada, Grunwaldzka, Klonowa, Brzozowa, Jarzębinowa, Topolowa, Leszczynowa, Orzechowa, Kasztanowa, Jaśminowa, Jaworowa, Ślusarska, Bednarska, Stolarska, Ciesielska, 3-go Maja od skweru.

 

Rejon II

Małgorzata Gdowska

Armii Krajowej 2-14, Sienkiewicza, Prusa, Kraszewskiego, Staszica, Kołłątaja, Żeromskiego, Handlowa, Łowcza, Białowieska, Torowa, Partyzancka, Rawickiej, Orzeszkowej, Skłodowskiej, Konopnickiej, Nałkowskiej, Małomiejska, Piłsudskiego, Międzytory, Łagodna, Cicha, Słoneczna, Wesoła, Bliska, Miła.

 

Rejon III

Marzena Patejuk

Górna od toru do Bielskiej, Botaniczna, Bielska, Żwirowa, Bagienna, Wąska, Polna, Niecała, Prosta, Nowa, Złota, Stalowa, Granitowa, Graniczna, Bajeczna, Metalowa, Marmurowa, Kamienna, Targowa do Prostej, Grabowa, Batorego, Fabryka Chemiczna, Filipczuka, Sołoniewicz

 

Rejon IV

Aniela Tryk

Targowa, Dolna, Poddolna, Kwiatowa, Warzywna, Owocowa, Elektryczna, Sadowa, Kłosowa, Zbożowa, Krótka, Południowa, Siewna, Okopowa, os. Milenium, Długa, 3-go Maja do skweru, Ściegiennego, Mostowa, Dziewiatowskiego, Kwiatowa, Urodzajna, Słonecznikowa, Pszeniczna, Żytnia

 

Rejon V

Magda Wawrzyniak

Nowowarszawska od nr 3 do 23, Mickiewicza, Słowackiego, Kochanowskiego, Tuwima, Kolejowa, Kościuszki, Boh. Westerplatte, Ptaszyńskiego, Wojska Polskiego, Boh. Warszawy, Duboisa, Łąkowa, Kołodzieja, Wiejska, Werpachowskiego, Warszawska do Piłsudskiego, Mazury, Krzywa, Skarpowa, Mazurska, Mała, Piłsudskiego 50 i ulica Piłsudskiego od 2 przejazdu kolejowego, Klimek, Zaułek Targowy, Kosidłów, Jagiełły, Boczna, Wierobieja, Piaski.

 

Rejon VI

Janina Jabłońska

Nowowarszawska od nr 23 do końca, Porejewo, Wydmuchowo, Stara Judzianka, Gajowa, Myśliwska, Obwodowa, Zwierzyniecka, Działkowa, Wrzosowa, Miodowa, Warszawska od krzyżówki z Piłsudskiego, Leśna, Sosnowa, Jodłowa, Spiżowa, Czeska, Cisowa, Świerkowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Magazynowa, Iglasta, Cyprysowa, Gruntowa, Górna, Pszczela, Dębowa, Akacjowa, Daleka, Poranek, Woskowa, Bartników.

 

Rejon VII

Krystyna Kośko

Parkowa 2, 4, Zina 2, 3, 3A, Piłsudskiego 4, 4a, 4b,4c, 4d, 4e, 4f, Lipowa 39, 41B, 43ABC, 45ABC, 73 ABC, 75 ABC, 77 AB, 79 ABC, Rzeczna, Nadbrzeżna, Sportowa, Moniuszki, Chopina, Wieniawskiego, Szymanowskiego, Ogińskiego, Wróblewskiego, Białostocka, Fabryczna, Agatowa, Brylantowa, Kryształowa, Diamentowa, Miłkowskiego, Łosia, Sarnia, Jelenia, Daniela, Niedźwiedzia, Rysia, Strzelecka, Bursztynowa, Szmaragdowa, Zajęcza, Podmiejska, Poprzeczna, Krańcowa.

 

Rejon VIII

Adam Wróbel

Lipowa 65B, 67, 69 ABC, 71 ABC, 81, 87, 89, Lipowa od 3-go Maja do osiedla Podlasie, Jastrzębia, Sowia, Żurawia, Słowicza, Słomiana, Studzienna, Spadowa, Spiralna, Kołowa, Sokola, Podlasie, Żabia, Bociania, Kacza, Gęsia, Czajki, Wilgi, Gołębia, Łabędzia, Bażantowa, Pawia, Krucza, Jaskółcza.

Rejon IX

Katarzyna Kendyś

Osiedle przy ul. M. Reja

 

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2018 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,

 • pracy socjalnej,

 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,

 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,

 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,

 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,

 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

 

Formy pomocy w MOPS Hajnówka

 • praca socjalna

 • zasiłki z pomocy społecznej

  • zasiłek stały

  • zasiłek celowy

  • zasiłek okresowy

 • opłacanie obiadów dzieciom

 • usługi opiekuńcze

 • asystenci rodziny

 • przeciwdziałanie przemocy

 • Karta Dużej Rodziny

 • świadczenia rodzinne

  • zasiłki rodzinne

  • świadczenia pielęgnacyjne

  • zasiłki pielęgnacyjne

  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

  • zasiłki dla opiekunów

  • świadczenia rodzicielskie

 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego


Data wytworzenia: 2011-07-21 15:59 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2003-07-11 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Zachaj Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska