BIP UM Hajnówka

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019


Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku wystąpił do Rady Miasta Hajnówka o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.

Liczba ławników do wybrania wynosi:

- do Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania w sprawach karnych - 2
- do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych- 6
- do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim do orzekania w sprawach rodzinnych - 4


Informacja dla kandydatów na ławników:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

 2. Jest nieskazitelnego charakteru.

 3. Ukończył 30 lat.

 4. Jest zatrudniony ,prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku.

 5. Nie przekroczył 70 lat.

 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

 7. Posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

 8. Wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

Ławnikami nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.

 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.

 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy.

 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy.

 6. Duchowni.

 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.

 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej.

 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenie kandydata

Kandydatów na ławników zgłasza się radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. Zgodnie z art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych:

§1.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

§ 2.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.581), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

§ 3.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

§ 4.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

§ 5.

Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

§ 6.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

§ 7. 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

§ 8.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.”

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy (czyli po dniu 30 czerwca 2015 r.), pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kartę zgłoszenia kandydata wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po upływie terminu określonego na odebranie.

Niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej w www.hajnowka.pl zakładce „Wybory ławników”, oraz można je otrzymać w Urzędzie Miasta Hajnówka, pok. 219 (II piętro – Sekretariat Urzędu Miasta Hajnówka

Wnioski są przyjmowane do dnia 30 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miasta Hajnówka, pok. 219 (II piętro – Sekretariat Urzędu Miasta Hajnówka)

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2015-05-28 11:41 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-05-28 11:41 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-05-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska