BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Hajnówka, 12.07.2022 r.

GKM.6220.4.2022

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Hajnówka

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

zawiadamia się Strony postępowania,

że w dniu 12 lipca 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja funkcjonującej instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9, działka ewidencyjna 3038/20”, z wniosku firmy MPO Sp. z o. o. w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15 950 Białystok.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. A. Zina 1, 17 200 Hajnówka, pok. 202 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30., oraz o prawie do złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) stosuje się przepis art. 49 Kpa, dlatego też niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Hajnówka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Hajnówka.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Hajnówka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 kpa.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 kpa).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 kpa).

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 12.07.2022 r.

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Ireneusz Roman Kiendyś


Data wytworzenia: 2022-07-12 13:57 Autor: Marlena Lisowska Data publikacji: 2022-07-12 13:57 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska