BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 lutego 2024r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 lutego 2024r.

Hajnówka, 13.02.2024 r.

GKM.6220.2.2024

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Hajnówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie parametrów zmodernizowanej, funkcjonującej instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w Hajnówce przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, działka ewidencyjna 3038/20.”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zawiadamia się wszystkie strony, iż w dniu 06.02.2024 r. zostało wszczęte postępowanie znak GKM.6220.2.2024 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie parametrów zmodernizowanej, funkcjonującej instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w Hajnówce przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, działka ewidencyjna 3038/20.”.

Wykaz działek położonych przy planowanej inwestycji:

2227/3; 2229/7; 2229/9; 2231/5; 2233/6; 2235/3; 2237/3; 2239/3; 2241/3; 2243/3; 2245/3; 2245/5; 2247/3; 2288; 2286; 2284,2282; 2287/2; 2289/7; 2289/5; 2293/2; 2295/2; 2296/3; 2298/2; 3358/2.

Zastępca Burmistrza

Ireneusz Roman Kiendyś

 


Data wytworzenia: 2024-02-13 09:04 Autor: Katarzyna Iwacik Data publikacji: 2024-02-13 09:04 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska