BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 lutego 2024 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 lutego 2024 r.

Hajnówka, 19.02.2024 r.

GKM.6220.2.2024

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Hajnówka

o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zmianie parametrów zmodernizowanej,funkcjonującej instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9, działka ewidencyjna 3038/20” planowanego w miejscowości Hajnówka.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Hajnówka, informuje o przystąpieniu do postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Zmianie parametrów zmodernizowanej, funkcjonującej instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w Hajnówce przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, działka ewidencyjna 3038/20.

dla którego wnioskodawcą jest MPO Sp. zo.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Hajnówka. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Dyrektorem Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Marszałkiem Województwa Podlaskiego, a także zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce.

Zgodnie z art. 79 ust 1 UUOŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z art. 29 cyt. ustawy przysługuje każdemu.

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 UUOŚ, informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z załącznikami, raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, opiniami i uzgodnieniami organów współdziałających) oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w godzinach pracy Urzędu, a także na stronie bip.hajnowka.pl., w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu nie zostaną rozpatrzone.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 19.02.2024 r.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Ireneusz Jerzy Kiendyś


Data wytworzenia: 2024-02-19 12:05 Autor: Katarzyna Iwacik Data publikacji: 2024-02-19 12:05 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska