BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Sokołów Podlaski, dnia  13 maja 2022 r.

 

LU.ZUZ.2.4210.116.2022.MN

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

 

Działając na podstawie art. 61, art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie,

zawiadamia

że w związku ze złożonym wnioskiem Województwa Podlaskiego, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację (rozbiórkę): przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689, rowów wraz z przepustami pod zjazdami, wylotu kanalizacji deszczowej; wykonanie urządzeń wodnych: wylotów kanalizacji deszczowej, rowów drogowych z zarurowaniami w ich przebiegu; przebudowę: rowów melioracyjnych; usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód i urządzeń wodnych, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 689 poprzez wyloty do rowów przydrożnych i rowu melioracyjnego, z lokalizacją na działkach nr: 457/1, 458, 312/2, 401, 459, 460, 498, 456, 409/2, 381/1, 435/1, 318, 402, obręb 0012 Nowoberezowo, 523, 11/2, 26/2, 485/1, 26/1, obręb 0006 Dubicze Osoczne, 499/7, 56/24, 56/7, 20/13, 20/7, 56/29, 56/30, 57/13, 57/5, obręb 0003 Paszki, 160/1, 159/1, 162/1, 395/1, obręb 0004 Chytra, 112/1, 112/2, 107, 29, obręb 0028 Wygoda, 20, 13, obręb 0024 Stare Berezowo, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie, w związku z inwestycją: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka”. Wniosek obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej Nr 689 zawierający się w istniejącym km ok. 18+500 do km 24+482. Wnioskodawca wystąpił również o nadanie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego rygoru natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 24.05.2022r.

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe będzie w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim tj. 800 – 1600 i w jego siedzibie, przy ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Sprawę prowadzi Martyna Niewiadomska, tel.  (25) 781 66 88.

Działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy - do dnia 13.06.2022 r. Złożony wniosek wymagał uzupełnienia i złożenia wyjaśnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach określających terminy załatwienia sprawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie.

 


Data wytworzenia: 2022-05-24 11:36 Autor: Dariusz Gorustowicz Data publikacji: 2022-05-24 11:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-24 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk