BIP UM Hajnówka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28.06.2023 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28.06.2023 r.

Hajnówka, 28.06.2023 r.

GKM.6220.1.2023

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Hajnówka

o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fermentacji beztlenowej zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji oraz realizacji niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w obrębie funkcjonującego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), Burmistrz Miasta Hajnówka, informuje o przystąpieniu do postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie instalacji fermentacji beztlenowej zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji oraz realizacji niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w obrębie funkcjonującego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”

dla którego wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Łowczej 4, w imieniu którego występuje pełnomocnik Marta Brychcy AK NOVA, ul. Mrągowska 3, 160-161 Poznań.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Hajnówka. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Marszałkiem Województwa Podlaskiego, a także zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce.

Zgodnie z art. 79 ust 1 UUOŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z art. 29 cyt. ustawy przysługuje każdemu.

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 UUOŚ, informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z załącznikami, raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, opiniami i uzgodnieniami organów współdziałających) oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w godzinach pracy Urzędu, w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od dnia 28.06.2023 r. do dnia 28.07.2023 r.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu nie zostaną rozpatrzone.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 28.06.2023 r.

 

 

Z up. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ireneusz Roman Kiendyś

 


Data wytworzenia: 2023-06-29 09:23 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2023-06-29 09:23 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-29 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk