BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022..."

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022..."

Hajnówka, 2017-11-28

GKM. 602. 8 .2017

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu”.

Zgodnie z art. 39 oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405) podaje się do publicznej wiadomości informację o:

odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), projekt niniejszego dokumentu został przedłożony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku w sprawie uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w przypadku konieczności jej opracowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem z dnia 20 listopada 2017 r. znak WPN.410.3.54.2017.EC wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026". Uzasadniając to iż działania zawarte w dokumencie nie wyznaczają nowych ram do realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku – zgodnie z pismem z dnia 02 listopada 2017 r. znak NZ.0523.110.2017 poinformował iż dokument "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026" nie wymaga opinii organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w świetle obowiązujących przepisów i jednocześnie nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższymi opiniami oraz uwarunkowaniami określonymi w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Hajnówka odstąpił od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego dokumentu.

Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 202 (w godz. 7.30-15.30) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia z możliwością składania uwag oraz wniosków.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)   w formie pisemnej;

2)   ustnie do protokołu;

3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Hajnówka.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2017-11-30 14:21 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2017-11-30 14:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska