BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym : "Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym : "Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego"

UWAGA przedłużenie terminu składania ofert do dnia 29.09.2022 r. do godz. 10:00

Oferty należy składać zgodnie z rozdz. XIII SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu oraz Ezamówienia.gov.pl, w terminie do dnia 21.09.2022 r. do godz. 10:00

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-09-13 12:39 Autor: Marek Baran Data publikacji: 2022-09-13 12:39 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-10 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk