BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Hajnówka, dnia 19.09.2012r.  

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

lokalu użytkowego położonego przy ul.M.J.Piłsudskiego 4 lokal nr A w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. W Hajnówce) o łącznej powierzchni użytkowej 50,52 m2 (w tym 35,36 m2 powierzchnia użytkowa lokalu oraz 15,16 m2 pomieszczeń wspólnego użytku), nr geodezyjny 1504/2, nr KW 22679. Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę handlowo- usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2012r. o godz. 10.00 w lokalu   nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 16,00 zł plus 23 % VAT.
Wadium w wysokości  100,00 zł (słownie: sto złotych ) winno być wniesione w pieniądzu najpóźniej do dnia  18.10.2012r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka  nr 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać  umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.
Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201, w godz. 8.00 - 15.30,  tel. (85) 682-64-51.


Burmistrz Miasta
Hajnówka


Data wytworzenia: 2012-09-20 13:17 Autor: Wiesława Raczkowska Data publikacji: 2012-09-20 13:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska