BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul.J.Piłsudskiego 4 w Hajnówce

OGŁOSZENIE przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul.J.Piłsudskiego 4 w Hajnówce

Hajnówka, dnia 07.10.2013r.    

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

lokalu użytkowego położonego przy ul.J.Piłsudskiego 4 w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez Eko-Serwis Sp. z o.o) o łącznej powierzchni użytkowej 50,52 m2 (w tym 35,36 m2 powierzchnia użytkowa lokalu oraz 15,16 m2 pomieszczenia wspólnego użytku),  nr geodezyjny 1504/2, nr KW 22679. Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę handlowo- usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 listopada 2013r. o godz. 10.00 w lokalu   nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 13,00 zł plus 23 % VAT.
Wadium w wysokości  160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych ) winno być wniesione w pieniądzu najpóźniej do dnia  04.11.2013r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka  nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.
Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201, w godz. 8.00 - 15.30,  tel. (85) 682-64-51.

Burmistrz Miasta
Hajnówka


Data wytworzenia: 2013-10-07 16:00 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2013-10-07 16:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-07 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska