BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości

PRZETARG Nr 1/2011

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej położonej w Hajnówce przy ul. Białostockiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1/86 o pow. 2216 m2 KW 27213 niezabudowanej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę przemysłowo - usługową.

 

Cena wywoławcza 67.100 zł + VAT (23 %) 

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 425,00 zł

 

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm.) upłynął.

            Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

            Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed  podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 15 marca 2011 R. O GODZ. 1200

 

 

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 11 marca 2011 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 215 tel. 682 64 47, 682 64 48.

 

Hajnówka 07.02.2011 r.                                                               

Burmistrz Miasta  

                                                                                                 Jerzy Sirak

 

 

 


Data wytworzenia: 2011-07-25 13:32 Autor: Urszula Tokarczuk Data publikacji: 2011-02-07 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-25 Osoba modyfikująca: Urząd Miasta Hajnówka