BIP UM Hajnówka

PETYCJE - procedury

PETYCJE - procedury

Wymagane dokumenty:

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

Przedmiotem petycji mogą być sprawy ponadto dotyczące między innymi życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego ujawnienie tożsamości osoby składającej petycję w danej sprawie może przyczynić się do zwiększenia aktywności innych osób w tym zakresie, a tym samym zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym.

Kto może złożyć wniosek

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej ,,podmiotem wnoszącym petycję” , do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Opłata skarbowa

brak

Opłata administracyjna

brak

Termin załatwiania sprawy:

Jeżeli Burmistrz Miasta Hajnówka będzie organem właściwym do rozpatrzenia petycji zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, odpowiedź zostanie przesłana na adres wnoszącego petycję.

     W przypadku jeżeli Burmistrz Miasta Hajnówka nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji, sprawa zostanie przekazana do organu właściwego, albo wnoszącemu petycję zostanie wskazany Tobie organ właściwy.

     Załatwienie petycji powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty jej wpływu do Urzędu.

    Jeśli Burmistrz Miasta Hajnówka nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji, to niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni przekaże petycję właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego petycję.

Sposób załatwiania sprawy:

pismo

Miejsce złożenia dokumentów

sekretariat Urzędu Miasta, pokój nr 219

Tryb odwoławczy

brak
Inne informacje

O potrzebie składania dodatkowych dokumentów informujemy indywidualnie

Formularze do pobrania

brak

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 ze zm.)

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 rok o petycjach (Dz.U.2018.870);

  1. Każdy ma prawo do zgłoszenia petycji.

  2. Prawo do petycji jest odrębnym prawem, różnym od skargi i wniosków.

  3. Do petycji nie ma zastosowania rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  4. Wystąpić z petycją można w formie papierowej jak również w formie elektronicznej do wszystkich organów administracji publicznej, organizacji i instytucji społecznych, które wykonują zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

  5. Od decyzji urzędu można się odwołać, natomiast w przypadku nierozpoznania petycji przysługuje przeciwko instytucji skarga na bezczynność.

  6. Urzędy, organizacje, instytucje mają obowiązek upublicznienia na własnych stronach internetowych aktualizowanych informacji o otrzymanych petycjach, a także scany petycji.


Data wytworzenia: 2020-06-09 12:48 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2020-06-09 12:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska