BIP UM Hajnówka

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 9 listopada 2018r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 9 listopada 2018r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białymstoku II

z dnia 9 listopada 2018r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust.2 i art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

§1

Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady miasta Hajnówka na dzień 20 listopada 2018r. (wtorek), o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

§2

Porządek obrad sesji Rady Miasta Hajnówka, stanowi załącznik do postanowienia.

§3

Postanowienie przekazuje się do Urzędu Miasta Hajnówka w celu zaproszenia radnych i Burmistrza Miasta Hajnówka na zwołaną sesję.

§4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komisarz Wyborczy

w Białymstoku II

Jolanta Korwin-Piotrowska

 

Załącznik

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Białymstoku II

z dnia 09 listopada 2018r.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowanie przez nowo wybranych radnych.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka.

6. Wybór zastępców Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka.

7. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Miasta Hajnówka.

8. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miasta Hajnówka.

9. Zamknięcie obrad I sesji.

 

 

 


Data wytworzenia: 2018-11-14 09:48 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-11-14 09:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska