BIP UM Hajnówka

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - KALENDARZ WYBORCZY

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - KALENDARZ WYBORCZY

POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 lipca 2015r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 98 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) stanowi się, co następuje:

§ 1

Zarządzam wybory do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2

Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę 25 października 2015r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z niem ogłoszenia.

Bronisław Komorowski

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 26, poz. 134*), Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Poz. 849, 951, 1529 z 2014r. poz.179, 180 i 1072.

*)Ustawa z dnia 3 lutego 2011r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy ogłoszona w Dz. U. Nr 26, poz. 134 utraciła moc obowiązującą z dniem 21 lipca 2011r. na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011r. sygn. akt 9/11 (Dz. U. Nr 149, poz. 889).

 

 

Załącznik do postanowienia

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 17.07.2015r. (poz. )

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

 

Data wykonania czynności

wyborczych *)

Treść czynności wyborczych

1

2

do dnia 5 września 2015r.

— zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

– przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

– przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o  utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 7 września 2015r.

— powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 15 września 2015r.

do godz. 24.00

— zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania

do dnia 20 września 2015r.

— utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 25 września 2015r.

— podanie do wiadomości publicznej informacji

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób  niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez  pełnomocnika;

— zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich  statkach morskich

do dnia 2 października 2015r.

— zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 4 października 2015r.

— powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych;

— podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach  obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego;

— sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 4 października 2015r.

do dnia 11 października 2015r.

— składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających  ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę  wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 10 października 2015r.

— zgłaszanie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

— zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania  korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a;

 

od dnia 10 października 2015r.

do dnia 23 października 2015r.

do godz. 24:00

— nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 15 października 2015r.

— podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o  zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów;

do dnia 16 października 2015r.

— składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 20 października 2015r.

— składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;

— składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu  wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

do dnia 22 października 2015r.

— zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;

— zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 23 października 2015r. o godz. 24:00

— zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 25 października 2015r. w godz. 7:00 - 21:00

— głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2015-07-28 14:42 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-07-28 14:42 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska