BIP UM Hajnówka

Program Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Hajnówka na lata 2017 – 2019

Program Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Hajnówka na lata 2017 – 2019

UCHWAŁA Nr XXIV/154/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Hajnówka  na lata 2017 – 2019

 

Na podstawie art. 10 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz 224, poz 437) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Hajnówka na lata 2017– 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2017-01-09 13:22 Autor: Joanna Wróbel-Siemiacka Data publikacji: 2017-01-09 13:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska