BIP UM Hajnówka

PRZETARG Nr 2/2012

PRZETARG Nr 2/2012

PRZETARG Nr 2/2012

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe położonej w Hajnówce przy ul. Strzeleckiej/Rysiej, oznaczonej numerem geodezyjnym:

81/1 o pow. 259 m2

Cena wywoławcza 10.360 zł + VAT (23 %)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 489,00 zł

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm.) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.


 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 25 października 2012 R. O GODZ. 1300

 

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 października 2012 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 215 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Hajnówka 17.09.2012 r.

 

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2012-09-17 13:52 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2012-09-17 13:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska