BIP UM Hajnówka

Przetarg Nr 3/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka

Przetarg Nr 3/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka

PRZETARG Nr 3/2021

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza  
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę obiektów przemysłowych, składów i magazynów połączone z zabudową usługową,

położonej w Hajnówce przy ul. J.Filipczuka,

dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00039698/0 i BI2P/00039963/9, oznaczonej numerami geodezyjnymi:

1/188 i 1/192 o łącznej powierzchni 3000 m2      

cena wywoławcza 99.500,00 zł + VAT (23 %)  

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed  podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 03 sierpnia  2021 R. O GODZ. 1000

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 lipca 2021 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218  (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).
Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 48.

 

Hajnówka 10.06.2021 r.                           Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2021-06-11 14:13 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2021-06-11 14:13 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-11 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka