BIP UM Hajnówka

Przetarg Nr 5/2021

Przetarg Nr 5/2021

PRZETARG Nr 5/2021

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza  
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną połączoną z zabudową usługową nieuciążliwe oraz pod tereny leśne,

położonej w Hajnówce przy ul. Poryjewo,

dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00020673/3, oznaczonej numerem geodezyjnym 63 o powierzchni 681 m2

cena wywoławcza 21.500,00 zł + VAT (23 %)  

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed  podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 26 października 2021 R. O GODZ. 10.00

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 października 2021 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218  (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).
Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 48.

 

Hajnówka 03.09.2021 r.                                                                                          Burmistrz Miasta

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-09-06 09:24 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2021-09-06 09:24 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska