BIP UM Hajnówka

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych

Hajnówka, dnia 27.11.2023r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

  1. Lokalu użytkowego położonego przy ul. S.Batorego 27 w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez sklep odzieżowy) o powierzchni użytkowej 130,40 m2,  nr geodezyjny 747/8, nr BI2P/00015369/1. Stawka wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 9,00 zł plus 23% VAT. Wadium wynosi 2000 zł (słownie złotych: dwa tysiące). Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną połączona z zabudową usługową.

  2. Lokalu użytkowego położonego przy ul. ks.I.Wierobieja 18 (lokal H) w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez Biuro poselskie) o powierzchni użytkowej 11,82 m2,  nr geodezyjny 1380/2, nr KW 1709. Stawka wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 10,00 zł plus 23% VAT. Wadium wynosi 200 zł (słownie złotych: dwieście). Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z pierzeją usługową wzdłuż ulicy Wierobieja.

  3. Lokalu użytkowego położonego przy ul. ks.I.Wierobieja 18 (lokal G) w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez Biuro poselskie) o powierzchni użytkowej 17,06 m2,  nr geodezyjny 1380/2, nr KW 1709. Stawka wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 10,00 zł plus 23% VAT. Wadium wynosi 300 zł (słownie złotych: trzysta). Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z pierzeją usługową wzdłuż ulicy Wierobieja.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023r. o godz. 10.00 w lokalu nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 20.12.2023r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.

Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje w tym dotyczące regulaminu przeprowadzania przetargów udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 213, w godz. 8.00 - 15.30, tel. (85) 682-21-97

Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2023-11-27 12:32 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2023-11-27 12:32 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska