BIP UM Hajnówka

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Elizy Orzeszkowej 2

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Elizy Orzeszkowej 2

PRZETARG Nr 9/2016

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 51,60 m2 wraz z udziałem 5160/10467 w nieruchomości wspólnej

położonego w Hajnówce przy ul. Elizy Orzeszkowej 2

na działce oznaczonej numerem geodezyjnym

1584/6 o pow. 0,0624 m2

dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce KW Nr BI2P/00028184/4,

cena wywoławcza 38.000,00 zł + VAT (zwolniony)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 1.310,00 zł

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 19 stycznia 2017 R. O GODZ. 1100

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 16 stycznia 2017 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Hajnówka 05.12.2016 r.

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2016-12-07 10:33 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2016-12-07 10:33 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-07 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska