BIP UM Hajnówka

Transmisja obrad XIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 grudnia 2019r.

Transmisja obrad XIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 grudnia 2019r.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 7 listopada 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

6.1.

ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,

6.2.

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020,

6.3.

uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2020,

6.4.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2020-2030,

6.5.

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,

6.6.

przyjęcia Programu „Hajnowska Karta Mieszkańca”,

6.7.

powierzenia Gminie Czyże realizacji zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego,

6.8.

przyjęcia stanowiska w sprawie wyeliminowania szkodliwych emisji wprowadzonych do atmosfery przez zakład Gryfskand Sp. z o.o. Oddział w Hajnówce - Zakład Węgli Aktywnych,

6.9.

przyjęcia rezygnacji radnych ze składu Komisji Skarg,Wniosków i Petycji

Rady Miasta Hajnówka.

7.Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Odpowiedzi na wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Janusz Puch

Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Hajnówka informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.hajnowka.pl i www.hajnowka.pl.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Hajnówka reprezentowane przez Burmistrza Miasta Hajnówka siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A.Zina 1, tel. 85 682 2180, fax. 85 674 37 46 email: hajnowka@hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Burmistrza Miasta Hajnówka jest Urząd Miasta Hajnówka w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Hajnówka można skontaktować się pod adresem email: iod@hajnowka.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Miasta Hajnówka- przetwarzane są w celu realizacji przez Radę zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję rady miasta i posiedzenia tej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów miasta i komisji rady miasta.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

5.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

6.Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub  przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.

7.Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

8. Ma pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Pana/Pani dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


Data wytworzenia: 2019-12-30 14:43 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2019-12-30 14:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska