BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr VIII/67/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/67/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/67/15

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 16 września 2015 roku

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.11318, z 2014 r. poz.379,poz. 1072) oraz art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2015 r. poz.133, poz.509, poz. 694, poz. 1066) uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Stwierdza się, że zgłoszenie Pani Niny Gierman na ławnika do Sądu Okręgowego w Białymstoku dokonane przez grupę obywateli nie ma wymaganej ilości podpisów. Zgłoszenia dokonało 53 obywateli z czego 5 nie  zamieszkuje na terenie miasta Hajnówka.

2.Zgłoszenie kandydatki, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za niespełniające wymogów formalnych i pozostawia się bez dalszego biegu.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2015-10-12 15:31 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-10-12 15:31 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska