BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XI/88/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015r.

UCHWAŁA Nr XI/88/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015r.

UCHWAŁA NR XI/88/15

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla zakładu budżetowego "Park Wodny" w Hajnówce

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz 1515) oraz art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ((Dz. U.z 2013 r. poz 885, poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz 379, poz 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z2015r. poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854) Rada Miasta uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla zakładu budżetowego "Park Wodny w Hajnówce", w wysokości 9,09 zł jako średnią dopłatę do jednej osoby korzystajacej ze świadczonych usług przez Park Wodny w Hajnówce.

Wysokość stawki jednostkowej ustalono na podstawie kalkulacji przychodów i kosztów złożonych przez Dyrektora Parku Wodnego.

§ 2. Wielkość planowanej dotacji ustala Rada Miasta w uchwale budżetowej na 2016 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2016-01-11 08:26 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2016-01-11 08:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska