BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XII/92/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/92/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/92/19
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie
określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1 a i ust. 1 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.  z 2018 r.  poz. 2204,  poz. 2348 z 2019 r.  poz. 270,  poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924) uchwala się, co następuje:


§ 1. W  uchwale  Nr  VIII/52/11  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  29 czerwca  2011 r.  w sprawie  określenia warunków  udzielania  bonifikat  i wysokości  stawek  procentowych  przy  sprzedaży  nieruchomości  jako  lokal mieszkalny (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 183, poz. 2197) zmienionej uchwałą  Nr XIX/141/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012, poz. 2797) i uchwałą nr X/83/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca  2011 r.  w sprawie  określenia  warunków  udzielania  bonifikat  i wysokości  stawek  procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 3852) wprowadza się następujące zmiany:
1. §  3.  uchwały  otrzymuje  brzmienie:  „§3  Określa  się  wysokość  stawek  procentowych  udzielanych bonifikat:
1) 60 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w przypadku dokonania zapłaty jednorazowo,
50 %  od  ceny  ustalonej  przez  rzeczoznawcę  majątkowego  w przypadku  rozłożenia  ceny  na  raty  –  dla najemców, którzy wniosek o wykup lokalu  złożą do dnia 30 czerwca 2020 r.
2) 50 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w przypadku dokonania zapłaty jednorazowo, 40 %  od  ceny  ustalonej  przez  rzeczoznawcę  majątkowego  w przypadku  rozłożenia  ceny  na  raty  –  dla najemców, którzy wniosek o wykup lokalu  złożą od dnia 01 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
3) 40 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w przypadku dokonania zapłaty jednorazowo, 30 %  od  ceny  ustalonej  przez  rzeczoznawcę  majątkowego  w przypadku  rozłożenia  ceny  na  raty  –  dla najemców, którzy wniosek o wykup lokalu  złożą od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
4) 30 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w przypadku dokonania zapłaty jednorazowo, 20 %  od  ceny  ustalonej  przez  rzeczoznawcę  majątkowego  w przypadku  rozłożenia  ceny  na  raty  –  dla najemców, którzy wniosek o wykup lokalu  złożą od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
5) 20 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w przypadku dokonania zapłaty jednorazowo, 10 %  od  ceny  ustalonej  przez  rzeczoznawcę  majątkowego  w przypadku  rozłożenia  ceny  na  raty  –  dla najemców, którzy wniosek o wykup lokalu  złożą od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.
6) 10 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w przypadku dokonania zapłaty jednorazowo – dla najemców, którzy wniosek o wykup lokalu  złożą po dniu 30 czerwca 2022 r.”


§ 2. Sprawy wszczęte, lecz nie zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały prowadzi się na podstawie  przepisów  obowiązujących  w dniu  złożenia  wniosku.  Za  sprawy  wszczęte  uważa  się  złożenie wniosku przez nabywcę.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
 


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-12-04 08:39 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2019-12-04 08:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska