BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XII/94/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/94/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/94/19
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale VI/40/19 Rady
Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815)  oraz  art.229 pkt   3     w   związku     z   art.239     ustawy     z   dnia   14   czerwca   1960   r.   Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096, z 2019 r. poz. 60, poz.730, poz. 1133) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W związku z ponowieniem w dniu 17 września 2019  roku przez Pana ...* skargi   na   działalność   dyrektora   Miejskiego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej w Hajnówce  w zakresie jego  działalności bez wskazania nowych okoliczności podtrzymuje   się   stanowisko   wyrażone   w   uchwale   VI/40/19   Rady   Miasta Hajnówka   z   dnia   24   kwietnia   2019   roku   w   sprawie   rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.
2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk


*Jawność  danych  dotycząca  (imienia  i nazwiska)  została  wyłączona  na  podstawie  art.1  ust. 1 ustawy  z dnia  10 maja 2018 r.  o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 1781) oraz art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679  z dnia  27 kwietnia 2016 r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych w związku  z przetwarzaniem  danych osobowych  i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o   ochronie   danych)   (Dz.Urz.   UE   L   119   z   04.05.2016,   str.1). Wyłączenia jawności tych danych dokonało Biuro Rady Miasta Hajnówka

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-12-04 08:58 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-12-04 08:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska