BIP UM Hajnówka

Uchwała Nr XII/95/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r.

Uchwała Nr XII/95/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r.

Uchwała nr XII/95/19
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 listopada   2019 r.
w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Hajnówce


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 2019 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 229 pkt. 3, art. 237  § 3 oraz art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r., poz.2096, z 2019 r. poz. 60, poz.730, poz. 1133)  Rada Miasta Hajnówka uchwala co następuje:


§ 1.1 Skargę Pana W. P.*  na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Hajnówce uznaje się za bezzasadną.
2.Skarga jest bezzasadna  z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, które stanowi jej integralną część.


§   2.Zobowiązuje   się   Przewodniczącą   Rady   Miasta   Hajnówka do przekazania skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.


§ 3.Uchwała wchodzi  w życie  z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk

*  wyłączenie  jawności  w  zakresie  danych  osobowych  oraz  ochrony  prywatności osoby fizycznej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. poz.1000. poz.1669)

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-12-04 09:21 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-12-04 09:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska