BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XIII/77/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/77/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/77/11
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz.  458;  z 2010  r.  Nr  96,  poz.  620,  Nr  226,  poz.  1475),  art.  6 ust.  13  ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.  1475;  z 2011  r.  Nr  102,  poz.  584,  Nr  112,  poz.  654,  Nr  171,  poz.  1461)  i art.  6 ust.  9 ustawy  z dnia  30 października  2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.  Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.  1826;  z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa  się  wzór  informacji  w sprawie  podatku  od  nieruchomości,  rolnego,  leśnego  sporządzony  na formularzu I-NRL , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości sporządzony na formularzu DN-1 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny sporządzony na formularzu DR-1 stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny sporządzony na formularzu DL-1 stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Traci  moc  uchwała  Nr  XXX/185/05  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  30  listopada  2005  r  w sprawie określenia  wzorów  formularzy  informacji  i deklaracji  podatkowych  /Dziennik  Urzędowy  Województwa Podlaskiego Nr 258, poz. 2934, z 2011 r. Nr 11, poz. 156/.
§ 6. Uchwała   wchodzi   w życie   po   upływie   14   dni   od   dnia   ogłoszenia   w Dzienniku   Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.


 
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2011-12-05 10:25 Autor: Mikołaj Kiendyś Data publikacji: 2011-12-05 10:25 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska