BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XIV/98/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/98/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/98/11

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej

 

Na podstawie art. 18a ust. 1i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta uchwala co następuje:

 

§ 1. 1 Odwołuje się ze składu komisji Pana Wiktora Szpakowicz.

2.Powołuje się do składu osobowego komisji Panią Krystynę Kośko.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2012-01-10 14:17 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2012-01-10 14:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska