BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XIV/85/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

Uchwała  Nr XIV/85/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2012 – 2022

 
    Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ( DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218: z 2008r Nr 180 poz..1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420; .Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz.1281), Rada Miasta postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Hajnówka na lata 2012 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć  realizowanych w latach  2012 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do Uchwały

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/8/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2010 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2011-2019.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.   

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.                                    Przewodniczący Rady
                                       Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2012-05-15 14:37 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2012-05-15 14:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska