BIP UM Hajnówka

Uchwała nr XLVI/372/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28.06.2023 r.

Uchwała nr XLVI/372/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28.06.2023 r.

UCHWAŁA NR XLVI/372/23
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 28 czerwca 2023 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/285/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, poz. 103,  poz. 572)  oraz  art. 223 ustawy  z 27  sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych  (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1634,  poz. 1692,  poz. 1725,  poz.1747,  poz. 1768,  poz. 1964,  poz. 2414,  z 2023 r.  poz. 412,  poz. 497, poz. 658, poz. 803) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVI/285/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich  przeznaczenia  oraz  sposobu  i trybu  sporządzania  planu  finansowego  §  2 pkt 9 przyjmuje  brzmienie:
"wpływy za wyżywienie".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2023-07-05 11:36 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2023-07-05 11:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-05 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk