BIP UM Hajnówka

Uchwała nr XLVI/373/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28.06.2023 r.

Uchwała nr XLVI/373/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28.06.2023 r.

UCHWAŁA NR XLVI/373/23
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 28 czerwca 2023 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Hajnówka oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Hajnówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz.103, poz.572)  oraz art.12 ust 1, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U.  z 2023 r. poz. 165, poz. 240, poz. 535, poz. 803) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr  XXXIX/283/18 Rady Miasta  Hajnówka z dnia 30 maja  2018 r. w sprawie  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Hajnówka oraz w sprawie zasad  usytuowania  na  terenie  Miasta  Hajnówka  miejsc  sprzedaży  i podawania  napojów  alkoholowych  (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 2491) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%",
2) W § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "39 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
   


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2023-07-05 11:42 Autor: Ewa Jarmoc Data publikacji: 2023-07-05 11:42 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-05 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk