BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XX/135/16 Rady Miasta Hajnówka 28 września 2016r.

UCHWAŁA Nr XX/135/16 Rady Miasta Hajnówka 28 września 2016r.

UCHWAŁA Nr XX/135/16

Rady Miasta Hajnówka

28 września 2016 roku

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Hajnówka zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

Gmina Miejska Hajnówka przyjmie wykonywanie zadania publicznego organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich linią autobusową lokalnego transportu zbiorowego Nr 2 na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Gminy Miejskiej Hajnówka a miejscowością Dubiny (zatoka przy Cerkwii) położoną na terenie Gminy Hajnówka.

Warunki i zakres powierzonego zadania, o którym mowa w § 1 zostaną określone w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Hajnówka a Gminą Miejską Hajnówka.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Hajnówka do zawarcia z Gminą Hajnówka porozumienia, o którym mowa w § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2016-10-03 12:05 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-10-03 12:05 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska