BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXI/142/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r.

UCHWAŁA Nr XXI/142/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r.

UCHWAŁA Nr XXI/142/16
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok


Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2016-11-02 12:52 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2016-11-02 12:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska