BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXII/145/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2016r.

UCHWAŁA Nr XXII/145/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2016r.

UCHWAŁA Nr XXII/145/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego

Na postawie § 7 ust. 2 Uchwały Nr XIV/115/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Hajnówka (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 2357) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje pozytywnie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Hajnówce obr. 7:

1) udział ½ w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 123 o powierzchni 0,4120 ha, o wartości netto 143 000 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące złotych),

2) nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 133/1 o powierzchni 0,2069 ha, dla której jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce Księga Wieczysta KW Nr BI2P/00016056/1 o wartości netto 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),

3) nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 134 o powierzchni 0,1650 ha, dla której jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce Księga Wieczysta KW Nr BI2P/00001490/7 o wartości netto 32 000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2016-12-02 12:27 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2016-12-02 12:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska