BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXII/167/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2012r.

UCHWAŁA Nr XXII/167/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2012r.

UCHWAŁA Nr XXII/167/12

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XL/251/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012r. poz.567) oraz art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726; z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.W Uchwale Nr XL/251/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania , w § 2 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

” 11) opłaty za świadczenie wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego udzielane przez przedszkola”.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Markiewicz


Data wytworzenia: 2015-03-19 14:23 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2015-03-19 14:23 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska